تخلیه چاه در مهراباد-جنوبی           لوله بازکنی در مهراباد-جنوبی