تخلیه چاه میدان امام خمینی      لوله بازکنی میدان امام خمینی