تخلیه چاه میدان انقلاب             لوله بازکنی میدان انقلاب