تخلیه چاه میدان فرحبخش          لوله بازکنی میدان فرحبخش