تخلیه چاه دکتر فاطمی-جهاد   لوله بازکنی دکتر فاطمی-جهاد