تخلیه چاه میدان جمهوری      لوله بازکنی میدان جمهوری