تخلیه چاه میدان کندی            لوله بازکنی میدان کندی