لوله بازکنی میدان شهدا          تخلیه چاه میدان شهدا          لوله بازکنی میدان شهدا