تخلیه چاه میدان سلماس           لوله بازکنی میدان سلماس