تخلیه چاه میدان توحید      لوله بازکنی میدان توحید