تخلیه چاه میدان ولیعهد      لوله بازکنی میدان ولیعهد