تخلیه چاه درحوالی میدان ولیعصر           لوله بازکنی درحوالی میدان ولیعصر