تخلیه چاه در نظام اباد             لوله بازکنی در نظام اباد