تخلیه چاه در استاد معین            لوله بازکنی در استاد معین