تخلیه چاه اتوبان همت         لوله بازکنی اتوبان همت