چاه بازکن شهرک نفت               لوله بازکن شهرک نفت