تخلیه چاه در سراسیاب مهراباد            لوله بازکنی در سراسیاب مهراباد