تخلیه چاه شهید کاظمی        لوله بازکنی شهید کاظمی