تخلیه چاه در شیخ هادی              لوله بازکنی در شیخ هادی