تخلیه چاه شهرک مخابرات      لوله بازکنی شهرک مخابرات