تخلیه چاه در ارگ پامنار      لوله بازکنی در ارگ پامنار