چاه بازکن در میرداماد       لوله بازکن در میرداماد