چاه بازکن شهرک کوهسار       لوله بازکن شهرک کوهسار