چاه بازکن شهرک مخابرات                لوله بازکن شهرک مخابرات