چاه بازکن شهرک پرواز               لوله بازکن شهرک پرواز