چاه بازکن همایونشهر           لوله بازکن همایونشهر